Community Land and Natural Resources Management Rights Bil

ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีประชาชนจำนวนมากได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐมาเป็นเวลายาวนาน มีสาเหตุมาจากนโยบายของรัฐในอดีต ความไม่ชัดเจนของเขตที่ดินของรัฐ ความยากจน และการไร้ที่ทำกินของประชาชน โดยที่ทางการราชการไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หรืออพยพประชาชนเหล่านั้นนออกจากที่ดินของรัฐได้ การปล่อยให้มีการครอบครองที่ดินของรัฐต่อไปก็จะยิ่งทำให้ปัญหาลุกลามมากขึ้น การจัดที่ดินตามกฎหมายที่มีอยู่ก็มิได้มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดการขยายการครอบครองที่ดินของรัฐอีก จึงควรนำหลักการสิทธิชุมชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้รัฐสามารถรักษาที่ดินของรัฐไว้ได้และส่งเสริมให้ประชาชนที่รวมตัวกันเป็นชุมชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต โดยควบคุมกันเอง เป็นการลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องใช้ตราพระราชบัญญัตินี้

 

ผมประโยชน์ต่อประชาชน :

  • ให้สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
  • รักษาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์โดยคนในชุมชนท้องถิ่น
  • ป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่ดินและการบุกรุกที่ดินของรัฐ
  • ชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกภายใต้ข้อตกลงกับรัฐ
  • ชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกภายใต้ข้อตกลงกับรัฐ
  • ชุมชนสามารถป้องกันการใช้ที่ดินที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชน ทำให้ที่ดินของรัฐได้รับการดูแล
  • รัฐได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการดูแลที่ดิน และลดปัญหา รวมถึงภาระในการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ร่วมแชร์สิ่งนี้กับเพื่อนของคุณ

ร่วมลงชื่อสนับสนุน

เปิดให้ลงชื่อสนับสนุนกฎหมายในแต่ละฉบับ ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนฯ และร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ผ่านสปช.แล้ว เมื่อวันที่ 8-9 มิ.ย. 2558 ทั้งนี้มูลนิธิฯและเครือข่ายภาคประชาชน ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จเบื้องต้นนี้ และท่านยังสามารถสนับสนุบเราต่อได้ที่นี่

ข้อมูลของท่านจะปลอดภัยและจะถูกลบเมื่อใช้งานเสร็จ

 ร่วมลงชื่อสนับสนุน
สามารถสนับสนุนได้ทั้งแบบ ฉบับใดฉบับหนึ่ง และ แบบหลายฉบับ
ผู้สนับสนุน 25,321 คน
ผู้สนับสนุน 25,261 คน
ผู้สนับสนุน 25,242 คน
ผู้สนับสนุน 25,284 คน

กรุณากรอกรหัสตามที่ปรากฏในภาพ :

captcha
ร่วมลงชื่อ

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0