progressive land tax bill

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า 

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นเวลานาน โดยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แต่ยังปรากฏปัญหาสำคัญในสังคมไทย นั่นคือ ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรม มีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอยู่กับคนบางกลุ่มของประเทศเท่านั้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนยากจนและเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินถือครองหรือไม่มีโอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรและเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ นอกจากนั้นยังมีการถือครองที่ดินไว้โดยมิได้ทำประโยชน์ แต่เป็นการถือครองไว้เพื่อการเก็งกำไร ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองทีดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และทำให้เกิดการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้รัฐต้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

ประโยชน์ต่อประชาชน :

  • กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ที่ดินปล่อยทิ้งร้างจะถูกเก็บภาษี)
  • กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (มีที่ดินมาก หรือ ที่ดินมีมูลค่ามาก เสียภาษีมาก)
  • เพื่อให้เกิดการถือครองที่ดินเท่าที่จำเป็น และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส่วนหนึ่งของเงินภาษีจะเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น)
  • เป็นเงินทุนของธนาคารที่ดิน (ส่วนหนึ่งของเงินภาษีจะถูกนำไปเป็นกองทุนธนาคารที่ดินสำหรับช่วยเหลือคนจน และเกษตรกรรายย่อยต่อไป

ร่วมแชร์สิ่งนี้กับเพื่อนของคุณ

ร่วมลงชื่อสนับสนุน

เปิดให้ลงชื่อสนับสนุนกฎหมายในแต่ละฉบับ ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนฯ และร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ผ่านสปช.แล้ว เมื่อวันที่ 8-9 มิ.ย. 2558 ทั้งนี้มูลนิธิฯและเครือข่ายภาคประชาชน ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จเบื้องต้นนี้ และท่านยังสามารถสนับสนุบเราต่อได้ที่นี่

ข้อมูลของท่านจะปลอดภัยและจะถูกลบเมื่อใช้งานเสร็จ

 ร่วมลงชื่อสนับสนุน
สามารถสนับสนุนได้ทั้งแบบ ฉบับใดฉบับหนึ่ง และ แบบหลายฉบับ
ผู้สนับสนุน 25,321 คน
ผู้สนับสนุน 25,261 คน
ผู้สนับสนุน 25,242 คน
ผู้สนับสนุน 25,284 คน

กรุณากรอกรหัสตามที่ปรากฏในภาพ :

captcha
ร่วมลงชื่อ

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0