progressive land tax bill

ร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ที่ดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางการเกษตร แต่ปัจจุบันเกษตรกรกำลังประสบความเดือดร้อน เนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิในที่ดิน กลายเป็นผู้เช่าที่ดินและต้องเสียค่าเช่าในอัตราสูง รวมทั้งการขาดแคลนที่ดินทำกิน เพราะการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน นอกจากนั้นยังมีปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน ปัญหาการเก็งกำไรที่ดิน เป็นเหตุให้ที่ดินถูกทิ้งร้างไม่ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ และปัญหาการสูญเสียที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐต้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการให้เกษตรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบการเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันใดรับผิดชอบแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันใดรับผิดชอบแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งธนาคารที่ดินทำหน้าที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกิน และให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุด สามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระและคล่องตัว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

ผลประโยชน์ต่อประชาชน :

  • สถาบันที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย
  • จัดหาและให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่คนจนและเกษตรกรรายย่อยได้เข้าถึงที่ดิน
    • -   ที่ดินเพื่อทำการเกษตร
    • -   ทีดินเพื่อการอยู่อาศัย
    • -   ฯลฯ
  • ให้คนจนและเกษตรกรสามารถเช่าซื้อที่ดินเป็นของตนเองได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำและผ่อนระยะยาว

ดาวน์โหลดไฟล์ :

- ร่างพ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน

ร่วมแชร์สิ่งนี้กับเพื่อนของคุณ

ร่วมลงชื่อสนับสนุน

เปิดให้ลงชื่อสนับสนุนกฎหมายในแต่ละฉบับ ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนฯ และร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ผ่านสปช.แล้ว เมื่อวันที่ 8-9 มิ.ย. 2558 ทั้งนี้มูลนิธิฯและเครือข่ายภาคประชาชน ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จเบื้องต้นนี้ และท่านยังสามารถสนับสนุบเราต่อได้ที่นี่

ข้อมูลของท่านจะปลอดภัยและจะถูกลบเมื่อใช้งานเสร็จ

 ร่วมลงชื่อสนับสนุน
สามารถสนับสนุนได้ทั้งแบบ ฉบับใดฉบับหนึ่ง และ แบบหลายฉบับ
ผู้สนับสนุน 25,321 คน
ผู้สนับสนุน 25,261 คน
ผู้สนับสนุน 25,242 คน
ผู้สนับสนุน 25,284 คน

กรุณากรอกรหัสตามที่ปรากฏในภาพ :

captcha
ร่วมลงชื่อ

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0