บ้านไร่ดง

บ้านใหม่ป่าฝาง(ไร่ดง) แยกหมู่บ้านออกมาจากบ้านไร่ดง ตั้งอยู่ที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนไปทางทิศใต้ ประมาณ 49 กิโลเมตร ทิศใต้ติดกับ อ.บ้านโฮ่ง ทิศเหนือติดกับ อ.ป่าซาง ทิศตะวันออกติดกับ อ.แม่ทา จ.ลำ...

บ้านท่ากอม่วง

บ้านท่ากอม่วงตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่3 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 22 กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 116 ครัวเรือน

บ้านแม่อาว

บ้านแม่อาว ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนไปทางทิศใต้ ประมาณ 53 กิโลเมตร ทิศใต้ติดกับ อ.บ้านโฮ่ง ทิศเหนือติดกับ อ.ป่าซาง ทิศตะวันออกติดกับ อ.แม่ทา และทิศตะวันตกติดกับ อ.เวียงหนอ...

บ้านแพะใต้

บ้านแพะใต้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองหมู่ที่ 7 ตำบลหนองล่อง จังหวัดเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีประชากรทั้งหมด 120 หลังคาเรือนประมาณ 350 คน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 50 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้

1

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0