บ้านสันกลาง

ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 9 ตำบล/แขวงป่าแดง อำเภอ/เขตเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีจำนวน 118 หลังคาเรือน ประชากร 278 คน

1

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0