หมู่บ้านห้วยหอย

บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้ว อยู่ในเขตป่าระหว่างป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700-900 เมตร

บ้านสบลาน

บ้านสบลานอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบขาน ซึ่งขอบเขตทับซ้อนกับพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและป่าชุมชนของชาวบ้าน

บ้านหัวฝาย

บ้านหัวฝายตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่10 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บ้านหัวฝายประกอบด้วยคนเมืองพื้นราบ กะเหรี่ยงและลาหู่ นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ มีประชากรทั้งหมดประมาณ1104 คน เป็นชาย522คน เป็นหญ...

1 2

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0