บ้านแม่อมกิ

อยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นชุมชนปากาเก่อญอ(กะเหรี่ยงสะกอ) ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสมาชิก89หลังคาเรือน มีประชากรรวม 457คน

บ้านแม่ลาคี

บ้านแม่ลาคีตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีประชากรทั้งหมด 230 คน ชาย110คน หญิง120คนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์(หรือปาเกอญอ)

1

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0