มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในประเด็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและองค์กรประชาชนในภาคเหนือตอนบนมากว่า 20 ปี มูลนิธิพัฒนาทำงานสนับสนุนฐานชุมชนในเขตต้นน้ำ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติผ่านความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน  องค์กรประชาชน   พัฒนาองค์กรและบุคคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน  มุ่งเน้นสร้างความตระหนักในประเด็นแก่ชุมชนในวงกว้าง

           โครงการส่งเสริมสิทธิการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ เป็นโครงการระยะเวลา 3 ปี มีฐานการทำงานกับพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรายย่อยใน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป และ องค์กรอ๊อกแฟม ประเทศอังกฤษ เริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน ปี2556 เป้าหมายของ  “โครงการส่งเสริมสิทธิการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ”   คือ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความยอมรับทางกฎหมายให้แก่แนวคิดโครงสร้างการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน โดยมีการทำงานใน 2 ระดับ ได้แก่

1.สร้างแนวร่วมสนับสนุนในระดับชาติและระดับนโยบาย

2.สร้างความรู้และร่วมมือในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนโดยใช้กระบวนการแผนบันได9ขั้นในการจัดการที่ดินโดยชุมชน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

วิสัยทัศน์ที่เรามองเห็นคือการใช้ “การปฎิบัติใน2ระดับ” ไปพร้อมกันทั้งในระดับชาติเช่นเดียวกับระดับท้องถิ่น  เป้าหมายของโครงการจึงจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและยั่งยืน

        สำคัญที่สุดของโครงการนี้  คือการสร้างการสนับสนุนและการแบ่งปันข้อมูลเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย (โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) )  กลุ่มคนชายขอบทุกข์ทรมานจากผลกระทบของ แผนการพัฒนาและนโยบายแบบไม่มีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งคนจนเมือง ผู้อยู่อาศัยอยู่ในเมืองสลัม, บุคคลไร้สัญชาติและชุมชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เช่นเขื่อน โรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า  การทำเหมืองแร่และอื่น ๆ  ท่ามกลาง องค์กรเกษตรรายย่อยทั้งประเทศไม่ว่าใกล้หรือไกล   ทั้งองค์กร เครือข่าย ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

สำหรับการรณรงค์เพื่อการสนับสนุนนโยบายในระดับประเทศ โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 4 ฉบับและรณรงค์ในชื่อ กฎหมาย 4 ฉบับเพื่อคนจน (รายละเอียดเพิ่มเติม) ซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับได้แก่

-ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า

-ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน

-ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

-ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน โครงการนี้ยังให้ข้อมูลและจัดการฝึกอบรมแก่ชุมชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนท้องถิ่นผ่านการประสานงานกับสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ทั้งนี้ยังจัดเตรียมเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล อบต.)  

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0