justice fund bill
ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม

ในจำนวนผู้ต้องขังกว่า 2.4 แสนคน กว่า 50,000 คนอยู่ในเรือนจำ ก่อนศาลจะตัดสินความถูกผิด ในคดีอาญา หากคุณตกเป็นจำเลย และคุณไม่มีเงิน หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันตัว คุณต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีแม้ว่าศาลจะยังไม่ได้พิพากษาตัดสิน ประชาชนจำนวนไม่น้อยมีอุปสรรคในการ “เข้าถึงความยุติธรรม” ทั้งขาดความรู้เรื่องกฎหมาย เรื่องสิทธิของตน และมักตกเป็นเหยื่อของการถูกเอาเปรียบหลอกลวง หรือละเมิดสิทธิจากคนที่มีสถานภาพเหนือกว่าทั้งด้านความรู้และฐานะ ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนผ่านทางกระบวนการยุติธรรมมีลักษณะที่เป็นแบบแผน มีพิธีการที่ซับซ้อน เป็นทางการ ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคกฎหมาย และทุกขึ้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าพิสูจน์สิทธิ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย

ผลประโยชน์ต่อประชาชน :

เพื่อการสนับสนุนด้านการเงินแก่ประชาชน “ผู้ยากไร้” เพื่อใช้จ่ายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่น เงินค่าประกันตัว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน


Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   1